GPW # 1 Antwerpen 2012

Good Practices Workshop # 1

Antwerpen, 6 november 2012

De deelnemers werden verwelkomd door Piet Van Hove, diensthoofd International Office Universiteit Antwerpen.

De openingstoespraak, The need to strengthen international and inter-cultural competences, werd uitgesproken door Marcel Pruwer, Managing Director IES.
De integrale tekst van de toespraak kan worden gedownload via de link onderaan deze pagina.

Aansluitend werden parallel vijf sessies georganiseerd. Deze sessies werden in de voormiddag twee keer op identieke wijze georganiseerd. Dat gebeurde in twee tijdsblokken van telkens 40 minuten. Bedoeling van deze korte, inleidende sessies was om, o.l.v. een moderator en n.a.v. een voorgestelde case, kritische vragen te formuleren, input te leveren en topics ter discussie aan te reiken.

Tijdens de lunchpauze werden de vragen / knelpunten / topics, etc. per sessie opgelijst. De deelnemer kozen op basis van deze topics aan welke sessie hij / zij in de namiddag deelnam. Tijdens de namiddagsessies werden discussies ten gronde gevoerd en mogelijke alternatieven en oplossingen geformuleerd.

De dag werd afgesloten met een korte plenaire zitting waarin Carolien Hennekam en Axel Aerden (NVAO), mede aan de hand van de ingediende cases, een toelichting gaven over de criteria voor het bijzonder kenmerk internationalisering en voor opname in GPIP, Good Practices in Internationalisation Platform (www.nvao.net/bijzonder_kwaliteitskenmerk_internationalisering).

Het eindverslag is beschikbaar in pdf-formaat (zie download onderaan deze pagina).


GPW # 1 Antwerpen 2012

sessie 1 - European Project Semester

case: Avans Hogeschool, Breda

Vanaf september 2012 start voor de 11de keer het European Project Semester. Dit succesvolle programma wordt door de Academie voor Industrie & Informatica in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven verzorgd. Het is een internationaal uitwisselingsprogramma voor studenten van diverse Europese hogescholen en universiteiten (zie ook www.europeanprojectsemester.eu). Bij elk van de deelnemende zogenaamde EPS providers wordt een min of meer gelijkvormig programma aangeboden. Buiten dat studenten van de EPS providers hieraan kunnen deelnemen, staat het programma ook open voor internationale studenten waarmee een EPS provider een aparte contractuele uitwisselingsverbintenis heeft afgesloten. Het EPS programma beslaat een semester en levert de student 30 EC studiepunten op.

Avans Hogeschool krijgt jaarlijks circa 25 internationale technische studenten vanuit diverse Europese landen en biedt deze m.n. gedurende de eerste 6 weken van hun verblijf een aantal cursussen aan op gebied van projectmanagement, probleemaanpak en probleembenadering, duurzaamheid & innovatie, onderlinge samenwerking, Engelse taal, marketing en kwaliteitsbeheer.

Studenten werken in internationale groepen van 4 studenten en krijgen aan het begin van het semester een bedrijf en een project toegewezen. Gedurende de eerste 6 weken besteden de studenten maximaal 1 dag per week aan kennismaking met het bedrijf, verzamelen van achtergrond informatie, probleemdefinitie, plan van aanpak en omschrijving van verwachte c.q. gewenste resultaten. Vervolgens zijn studenten als groep zo’n 3 maanden fysiek aanwezig in het bedrijf en werken over het algemeen 4 dagen per week aan het project. Eén dag in de week is gereserveerd voor Engelse taal cursus en voortgangsbesprekingen met de schoolbegeleider. Na een korte onderbreking voor de kerst en jaarwisseling, komen studenten terug en werken gedurende 2 tot 3 weken aan de afronding van het project in de vorm van een rapport en een presentatie. De voertaal van de studenten en van het project (rapport en presentatie) is Engels.

Voor meer informatie: zie downloads onderaan deze pagina.


GPW # 1 Antwerpen 2012

sessie 2 - VirCamp Social Work

case: Thomas More Kempen, Geel

Het VirCamp consortium met partners uit Noorwegen, Spanje, Nederland, Duitsland, Denemarken en België werkt samen aan de realisatie van een virtuele campus sociaal werk. Momenteel worden 4 modules aangeboden:

  • Social work in Europe (5 ECTS),
  • Comparative social work (10 ECTS),
  • Community work theories (10 ECTS),
  • Community Work from an international perspective (15 ECTS).

De samenwerking is formeel vastgelegd in een overeenkomst waarin enerzijds een vast bedrag wordt gevraagd aan elke partner voor de organisatorische kosten en anderzijds een gelijkwaardige verdeling van het werk over de aangesloten partners.De ambitie is om naast cursussen ook de pijlers onderzoek en stage verder te ontwikkelen om op die manier een volwaardige virtuele campus uit te bouwen.

Studenten van de aangesloten partners volgen de cursussen als een optioneel vak, geïntegreerd in hun curriculum. Kenmerkend voor de modules is dat er sterk wordt ingezet op samenwerking, persoonlijk contact en open feedback. Studenten ontdekken verschillen en gelijkenissen in het sociaal werk door informatie uit te wisselen of samen te werken rond een virtuele casus. Docenten hebben regelmatig online vergaderingen om het verloop van de cursussen op te volgen. In de modules wordt gebruik gemaakt van chats, skype sessies, discussieforum, blog … Dit betekent dat de studenten intensief gecoacht worden door een docent van één van de partnerscholen. Hoewel studenten nooit fysiek samenkomen ontstaan er toch hechte banden.

Binnen het samenwerkingsverband zelf is er een goede teamspirit en collegiale sfeer. Samen met de formele kwaliteitsstandaarden voor de cursussen zorgt dit voor een hoge kwaliteit en een grote mate van tevredenheid van studenten die deelnemen aan één van de modules.

De module community work from an international perspective werd ontwikkeld met Europese subsidies van het Life Long Learning programme. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe cursus over e-competences in social services. De bedoeling is om een interdisciplinaire module te ontwikkelen met opleidingen gezondheidszorg.

Voor meer informatie: zie download onderaan deze pagina.


GPW # 1 Antwerpen 2012

sessie 3 - International Competences Matrix

case: Hanze Hogeschool, Groningen

Lange tijd is er relatief weinig aandacht geweest voor de consequenties die het werken in een internationale en interculturele onderwijsomgeving heeft voor de vereiste competenties van docenten in het hedendaagse hoger onderwijs. De discussie over dit onderwerp heeft zich vooral toegespitst op het lesgeven in de zogenaamde international classroom en op de vaardigheid van een docent om te kunnen lesgeven in de lingua franca van het internationale hoger onderwijs, het Engels, en de vaardigheid om op een goede en effectieve wijze te kunnen omgaan met studenten met verschillende nationaliteiten en diverse onderwijskundige en culturele achtergronden. Docenten worden daarnaast in toenemende mate geacht ook op andere manieren een bijdrage te leveren aan de internationalisering van hun instelling. Een docent wordt doorgaans ingezet op een breed scala aan taken op het gebied van onderwijs en onderzoek, zoals curriculumontwikkeling, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, en het doen van onderzoek. Al deze activiteiten hebben in toenemende mate een internationale dimensie, door de intensieve samenwerking met buitenlandse partnerinstellingen en de internationale world of work. Dit vraagt om een meer gedifferentieerde en genuanceerde visie op de competenties van docenten, niet alleen in het kader van werving van nieuw personeel, maar met name ook in het kader van de professionele ontwikkeling van zittende docenten.

Voor meer informatie: zie downloads onderaan deze pagina.


GPW # 1 Antwerpen 2012

sessie 4 - Joint Bachelor Degree

case: Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt

Vanwege de snelle ontwikkeling op het vlak van technologie en kennis voelen we vandaag allemaal de nood aan de integratie van innovatie in het onderwijs. Met het oog op deze integratie en het verhogen van de effectiviteit en kwaliteit van de opleidingen ergotherapie, werd in september 2010 het IOT-netwerk opgericht. Partners in het netwerk zijn University College of Northern Denmark (DK), Kaunas University of Applied Sciences (LT), Derby University (UK), FA JOANNEUM University of Applied Sciences (AU), PHL University College (BE).

Het netwerk heeft tot doelstelling om tussen de leden internationale samenwerking te stimuleren, academische kennisoverdracht te realiseren en uit te groeien tot een centre of excellence rond innovatieve projecten in onderwijs en onderzoek binnen de ergotherapie. IOT in de visie van het netwerk is een nieuw multidisciplinair studiegebied dat vertrekt vanuit de ergotherapie en op zoek gaat naar innovatie door (multidisciplinaire) cross-overprojecten en initiatieven met elk ander studiegebied.

Om de doelstellingen van het netwerk te realiseren werd in september 2010 beslist om een joint bachelor’s degree in innovative occupational therapy te ontwikkelen en te organiseren. De drie pijlers binnen deze opleiding zijn creativiteit, innovatie en ondernemerschap in een internationale context. Enerzijds worden deze vaardigheden via o.a. probleemgestuurd (project)onderwijs aangeleerd, anderzijds door de toepassing van innovatieve didactische technieken en tools in de lessen. In het IOT is iedereen student, en iedereen docent.

Voor meer informatie: zie downloads onderaan deze pagina.


sessie 5 - Lean Learning Academy

case: Hogeschool-Universiteit Brussel - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Brussel - Gent

Het is niet gemakkelijk om in onze geglobaliseerde wereld competitief te zijn en te blijven. In deze jungle geldt de vaststelling van Darwin: survival of the fittest. De principes van lean management helpen elk bedrijf om fitter te worden. Lean management reikt een aantal tools maar ook een mindset aan die nuttig zijn om kosten te reduceren, levertijden te verkorten, kwaliteit en flexibiliteit te verhogen en nog veel meer en dat met respect en aandacht voor de ontwikkeling van de mens in de organisatie. Dat is een belangrijke taak van ingenieurs in allerlei organisaties.

Voor meer informatie: zie download onderaan deze pagina.


GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012

GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012 GPW # 1 Antwerpen 2012

foto's, © Universiteit Antwerpen


Keynote
sessie 1_European Project Semester
pdf GPW-1_case-1_European-Project-Semester.pdf (08/11/2012 19:31 ♦ 186 kB)
sessie 2_VirCamp Social Work
pdf GPW-1_case-2_VirCamp-Social-Work.pdf (08/11/2012 19:32 ♦ 73 kB)
sessie 3_International Competences Matrix
sessie 4_Joint Bachelor Degree
sessie 5_Lean Learning Academy
pdf GPW-1_case-5_Lean-Learning-Academy.pdf (08/11/2012 19:40 ♦ 146 kB)
Closing session: GPIP - feedback
pdf GPW-1_GPIP.pdf (12/11/2012 14:49 ♦ 1.1 MB)
powerpoint GPW-1_feedback good practices.pptx (12/11/2012 14:50 ♦ 1.7 MB)
eindverslag
pdf GPW 1_eindverslag.pdf (18/12/2012 13:12 ♦ 307 kB)
 
NL   EN
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

De projecten van Flanders Knowledge Area